#

Tiêu điểm

Những nét chính về Tạp chí Truyền thống và Phát triển – Văn phòng đại diện Tạp chí Truyền thống và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Truyền thống và Phát triển là cơ quan báo chí thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tạp chí ra đời nhằm định hướng bảo tồn di sản, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, tri thức bản địa trong việc xác định mục tiêu phát triển và phục vụ công tác phát triển cộng đồng và xã hội.